Изготвени учебни помагала от академичния състав на катедрата

За студенти от специалност „Медицински лаборант”

 • „Хематологични изследвания”;
 • „Седимент на урина”;
 • „Клинична химия – субстрати, КАС”;
 • „Клинична химия – електролити и ензими”;
 • „Морфология на кръвни клетки – хематологичен албум”;
 • „Обща микробиология”;
 • „Санитарна микробиология”;
 • „Уринна диагностика: седимент на урина – качествено изследване”;
 • „ Компютърни и информационни системи в клиничната лаборатория – Болнична информационна система“;

За студенти от специалност „Рентгенов лаборант”

 • „Сборник ситуационни задачи по учебна практика”;
 • „Контрастни изследвания в рентгеновата диагностика и лечение”;

„Техника на рентгенографското изследване – протоколи за рентгенови лаборанти“, учебно-практическо ръководство за студенти от медицинските колежи, специалност „Рентгенов лаборант”, работещи лаборанти и специализанти по Образна диагностика.