Преподавани учебни дисциплини от академичния състав на катедрата

 

 • Клинична лаборатория;
 • Микробиология и вирусология;
 • Хистология с хистотехника;
 • Лабораторна техника и апаратура;
 • Имунология;
 • Основи на образната диагностика. Рентгенографски методи.
 • Обработка на образите в образната диагностика;
 • Радиационна защита;
 • Радиологична физика;
 • Лъчелечение;
 • Козметични грижи, средства и процедури;
 • Лечебен, козметичен и апаратен масаж;
 • Дерматология и венерология;
 • Учебна практика.