Мисия

Мисията на Научноизследователския институт е да осъществява самостоятелно или съвместно с други научни организации фундаментални и приложни научни изследвания в областта на медико-биологичните, медико-клиничните и медико-социалните научни направления, и да насърчава научните изследвания, които са с доказана обществена значимост и международно признание.