В Университетската лаборатория за научни изследвания се провеждат мултидисциплинарни изследвания в сферата на медико-биологичните науки и се извършва обучение на докторанти, изследователи и студенти, базирано на съвременни изследователски методи и апаратура. В нея се извършват ДНК– и РНК- анализи, които позволяват: доказване на специфични генетични аномалии при деца с неясни малформативни синдроми; доказване на мутации в онкогенни, тумор-супресирани гени; доказване на ДНК – полиморфизми при генетични и социално – значими заболявания; доказване на бактериални, вирусни, гъбични и паразитни причинители на инфекции. Изследва се нормалната и патологично променена морфология под различни въздействия и се извършва оценка на различни фактори върху експресията на специфични молекули на клетъчно ниво и тяхната локализация посредством имунохистохимичен метод.