Сектор "Рентгенология"

Сектор "Рентгенология" е отделно обособена към катедрата учебно-методическа структура. Основните му функции се реализират на базата на отделението по образна диагностика, което от своя страна е административна и териториална структура на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски" ЕАД.

 

Отделението включва:

 • звено за ехография
 • звено конвенционални методи на рентгеново изследване
 • звено по компютърна томография
 • звено по ангиография

Разпределението на помещенията и работните места (площадки) в

Отделението за образна диагностика са както следва:

 • Кабинет за рентгенография № 1
 • Кабинет за остеоденситометрия № 2
 • Кабинет за рентгеноскопия като към всеки от тях има изградени:
  • Командни помещения;
  • по 2 кабини – съблекални (съответно за мъже и за жени)
 • Кабинет за ехографска диагностика
 • Фотолаборатория
 • Подготвителна (бариева кухня)
 • Регистратура
 • Чакалня
 • Лекарски кабинет
 • Помещение за почивка на персонала
 • Сервизни помещения

Към отделението по Образна диагностика е монтиран и работи мулти детекторен компютърен томограф. Моделът е BRICHT SPEED 4 на фирмата-производител – General Electrice Healthcare USA, година на производство 2007. С него се извършват прегледи и осигуряват образи с високо качество и широк обхват изследвания в различни клинични приложения. Мозъчната ангиография е еднакво ефективна при аневризми в каротидната и вертебралната система.

Звеното по ангиография е с Ангиографска уредба СИМЕНС ПОЛИТРОН МУЛТИСТАР ПЛЮС. Umax 125 кV, Amax 800 mA.

Всички помещения отговарят по размери и изисквания на Правилник № 0-33. Бравите на вратите към процедурните помещения са с топки откъм коридора и при затваряне не позволяват достъп на лица, неучастващи пряко в провеждането на изследването. Процедурните помещения са ясно означени и осигурени със светлинна сигнализация за наличие на източници на йонизиращи лъчения.

            Учебната дейност по рентгенология, специалност „Медицина” се провежда в ІІІ курс /V и VІ семестър/ на български и английски език. Учебната програма преминава през няколко етапа на разширяване и усъвършенстване. Катедрата разполага с 3 учебни зали, оборудвани с мултимедийна техника.

В секцията се провежда и следдипломно обучение за специалност „Образна диагностика”, както и обучение на лекари от други клинични специалности, чрез предлаганите всяка година тематични курсове и индивидуални обучения и други по образна диагностика.

Членовете на Академичния състав на катедрата участват активно в конгреси и конференци по специалността в България и чужбина. Имат голям брой публикации в български и чуждестранни издания.  Автори и съавтори са на 2 учебника и 2 монографии.