Сектор "Патофизиология"

Катедра “Патологична физиология” при ВМИ – Плевен е основана през есента на 1975 година. Първият ръководител на катедрата е проф. д-р Младен Аргиров с асистенти: д-р П. Топалски, д-р Д. Страшимиров и д-р Хр. Попов. От 1982 г. до 1999 г. ръководител на катедрата е проф. д-р Анелия Узунова, дмн., а от  1999 г. до март 2007 г. -  доц. д-р Денко Страшимиров. През 2009 год. катедра  „Физиология” и сектор „Патологична физиология” са обединени в обща катедра „Физиология и патологична физиология”. От 2011 г. ръководител на катедра „Физиология и патологична физиология” е доц. д-р Анелия Димитрова.

 

В катедра  “Патологична физиология” като асистент постъпва през 1983 г д-р Емилия Лакова, к.м.н., а през 1984 г. - д-р Анелия Димитрова. В периода 1985 - 1991 г асистенти в Катедрата са били: д-р Тодор Балабанов, д-р Мария Добрева  и д-р Лилия Шипчанова.  През 2011 г. в катедрата започват работа двама нови асистенти – д-р Армине Григорян и д-р Красимир Костов. Основните направления на научно-изследователската работа са:

  • Патогенеза на тромбообразуването
  • Роля на тимуса като ендокринен орган в патогенезата на атеросклерозата, тромбообразуването, нарушения на хомеостазата
  • Морфологични и биохимични промени в съдовата стена при стареене
  • Значение на оксидативния стрес и микроелементите за развитието  и профилактиката на  артериалната хипертензия в експериментални и клинични условия
  • Участие на локалните ренин-ангиотензинови системи  в патогенезата на артериалната хипертензия и нейните усложнения
  • Eкспресия на тестикуларния ангиотензин-конвертиращ ензим  при  патологични състояния в експеримент
  • Металопротеинази и съдова стена
  • Вазоактивни пептиди

От 2002 г членовете на сектор “Патофизиология” участват ежегодно в разработването на научни проекти финансирани от МУ-Плевен и МОН-София.

В Сектора са защитени следните дисертации: 1987 г. – доц.д-р Денко Страшимиров – “Участие на тимуса в патогенезата на експерименталната атеросклероза “ – за придобиване на научна степен ”к.м.н.” 1988 г. - Проф. д-р А.Д.Узунова – “Патогенеза на артериалното тромбообразуване” – за придобиване на научна степен “д. м.н.” 2007 г. – д-р Анелия Димитрова –“ Съдово-протективни ефекти на цинковата суплементация - експериментални проучвания” – за придобиване на научна степен “дм”