Катедра "Общественоздравни науки"

Катедра „Общественоздравни науки” е създадена през 2014 г. след сливане на катедрите „Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии” и „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология“.  Катедрата е структурирана и функционира в 5 сектора.

Сектор „Медицинска етика” осъществява обучение на студенти от всички специалности на Медицински Университет – Плевен по дисциплините „Медицинска етика” в рамките на съответните учебни планове.

Сектор „Социална медицина“ е обособена структурна единица в катедрата по Общественоздравни науки.

Сектор „Управление на здравните грижи” е ключово звено в координацията на бакалавърските и магистърски програми по специалностите „Управление на здравните грижи” и „Обществено здраве и здравен мениджмънт” и осъществява голяма част от преподаването в тези специалности.

 

Сектор "Информационни технологии" е създаден в структурата на Медицински университет – Плевен през юни 2005 г. и по него време е в състава на катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии” от факултет „Обществено здраве”. През 2014 год. в състава на сектора се интегрират и учебни дисциплини в направлението на медицинската статистиката и биостатистиката, в резултат на което той е преименуван в Сектор "Информационни технологии и биостатистика" и вече е в състава на новосформираната катедра "Общественоздравни науки".

Секторът по педагогика и психология осъществява преподаване на дисциплини в областта на педагогиката и психологията в структурата на Медицински университет, провеждане на квалификационни курсове, проучване потребностите на студентите и консултиране.

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата в бакалавърските и магистърски програми на факултет „Обществено здраве”
 • Административен процес
 • Андрагогика
 • Връзки с обществеността
 • Възрастова и педагогическа психология
 • Глобални тенденции на общественото здраве
 • Детска педагогика и психология
 • Епидемиология на здравето
 • Здравни проекти
 • Здравноосигурителни системи
 • Икономика на здравеопазването
 • Информатика
 • История на здравеопазването и здравните грижи
 • Компютърни технологии в управление на здравеопазването
 • Лекарствена политика
 • Маркетинг на здравните услуги
 • Медицинска етика
 • Медицинска информатика
 • Медицинска педагогика
 • Медицинска социология
 • Медицинска статистика
 • Мениджмънт и етика на хосписните грижи
 • Методика на обучение по практика
 • Методология на научно-изследователската работа
 • Микроикономика
 • Организационно поведение
 • Основи на управлението в здравеопазването
 • Педагогика
 • Приложение на компютрите в медицинската практика
 • Приложна психология
 • Промоция на здравето в училищата
 • Психология
 • Психология на управлението
 • Сестринска диагноза
 • Социална медицина
 • Социално и здравно законодателство
 • Специална педагогика
 • Стратегии за промоция на здравето
 • Стратегически мениджмънт
 • Трудово и административно право
 • Управление на времето
 • Управление на здравните грижи
 • Управленска и бизнес етика
 • Управленски комуникативни техники и умения

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата в други основни звена
 • Демографска и социална статистика
 • Здравно законодателство
 • Здравноосигурителни системи
 • Информатика
 • Консултативна психология
 • Медицинска етика
 • Медицинска информатика
 • Медицинска социология
 • Медицинска статистика
 • Методология на изследователската работа
 • Палиативни грижи
 • Приложение на компютрите в медицинската практика
 • Промоция на здравето
 • Психология на анормалното развитие
 • Социална медицина
 • Социална психология

Основни направления на изследователската работа на катедра „Общественоздравни науки“
 • Въвеждане на автоматизирани системи за генериране на тестове и автоматизация на тестовия контрол по отделни учебни дисциплини и модули
 • Въвеждане на системи за административно обслужване на учебния процес и управление на качеството на обучението
 • Епидемиологичен анализ и оценка нa състоянието и процесите на общественото здраве в България и Европейския регион
 • Здравно-обусловено качество на живот при здрави лица и пациенти с различни заболявания
 • Изследване възможностите за прилагането на дистанционно обучение и контрол на знанията по определени дисциплини и модули
 • Изследване на връзките, потоците информация и документооборота в Системите за управление и поддържане качеството на обучението
 • Медико-социални аспекти и прогностични фактори при социално-значимите заболявания
 • Медико-социални проблеми на детското здраве
 • Медико-социални проблеми на здравето на жените
 • Медико-социални проблеми на старите хора
 • Организационни и етични проблеми и тенденции на развитието на хосписните/палиативни грижи в България
 • Оценка на здравната реформа чрез проучване на общественото и професионално мнение
 • Пазар на труда на здравни кадри
 • Подготовка и реализация на ръководни кадри по здравни грижи
 • Популяризиране на концепцията за взаимодействие и приобщаване на студентите със специални потребности
 • Предотвратимата с медицински интервенции смъртност като измерител за ефективността на медицинската помощ
 • Проблеми на клиничната етика
 • Проучване на мотивацията за постигане на успех сред студенти и други социални общности
 • Проучване на опита във вземането на етични решения в клиничната практика
 • Професионални методи и средства за качествени здравни грижи
 • Психологическо консултиране
 • Система за комплексна автоматизация на тестовия контрол в медицинското образование
 • Социални неравенства в здравето
 • Стимулиране на изграждането на "гъвкави" умения при студентите при подготовката им за професионално общуване и реализация
 • Управленска и организационна етика
 • Финансиране на болничните услуги в България

Издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на катедрата

 

 

Катедрата е разположена на третия етаж в Ректорат - 2 на МУ – Плевен, където основно се осъществява и обучението в професионално направление „Обществено здраве“.