Обща информация

Вид учебно заведение

Медицинският колеж е основно звено в структурата на държавно висше училище "Медицински университет – Плевен". Създаден е в пълно съответствие с изискванията на Закона за висше образование.

Мисия

Мисията на Медицински колеж е в съответствие с мисията на Медицински университет: Да осъществява предмета на своята дейност в съответствие със здравните и социални потребности на нацията и региона и приоритетите на университетската и национална образователна, научна и здравна стратегия чрез:

 • Интегрирано мултидисциплинарно обучение и подготовка на студентите като висококвалифицирани професионалисти в областта на здравните и социални грижи, отговарящо на потребностите и осигуряващо високо качество на практикуване на професиите и конкурентоспособност на кадрите;
 • Следдипломно обучение по актуални проблеми от областта на здравните и социални грижи и услуги;

Задълбочено научно изследване на съвременните проблеми на общественото здраве, здравните и социални грижи за осигуряване на съвременно обучение и експертна дейност и услуги в областта на здравните грижи и социалните дейности на местните, регионални и национални институции и организации;

Образователни цели

Медицински колеж провежда обучение в съответствие със ЗВО, Единните държавни изисквания за специалностите и образователно-квалификационната степен.

Образователните цели, които си поставя Колежа са в съответствие с нуждите на страната и региона и образователно-квалификационната степен – подготовка на компетентни професионалисти, притежаващи необходимите теоретични знания и практически умения,  способни да отговорят на динамичните изисквания на промените в здравните грижи, фармацевтичната и медицинската наука и практика и социалните дейности както в публичните, така и в частните заведения. Нивото на професионална компетентност позволява мобилност в различните звена и широки възможности за работа в екип като равностоен партньор.  Обучението се извършва по Учебни планове,отговарящи на изискванията на ЗВО и Единните държавни изисквания за всяка специалност.

Медицински колеж провежда обучение в две професионални направления по пет специалности:

Професионално направление „Здравни грижи”

Професионално направление „Социални дейности”

Достъпът до обучение е с изискване за минимална образователна степен  „завършено средно образование”. Подборът на студентите се осъществява чрез конкурсен изпит.

Обучението за всички специалности е редовно с продължителност 3 години. Реализира се в три модула:

 • Теоретично обучение
 • Учебна практика
 • Преддипломен стаж

и гарантира на бъдещите медицински и рентгенови лаборанти, помощник фармацевти, медицински козметици  и социални работници високо професионално ниво на компетентност за упражняване на професията, умения за екипна работа, решаване на проблеми, свързани със здравните и социални грижи, промоцията и профилактиката, формира морално-етични ценности и умения за осъществяване на комуникации.

Завършилите получават диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”.

Управление

Структура

В структурата на колежа са обособени две катедри:

Акредитация

Акредитирането на специалностите се извършва в съответствие с критериалната система на НАОА.

 • Специалност „Помощник фармацевт” с оценка 8,00 за период на валидност 5 години - до 22.11.2020 год.
 • Специалност „Медицински лаборант” с оценка 8,95 за период на валидност 5 години - до 19.05.2021 год.
 • Специалност „Рентгенов лаборант” с оценка 8,78 за период на валидност 5 години - до 17.03.2021 год.
 • Професионално направление „Социални дейности“ със специалност „Социални дейности” с оценка 9,34 за период на валидност 6 години – до 20.12.2022 год.

Професионално направление „Здравни грижи“ със специалност „Медицинска козметика“ – положително оценен проект за разкриване  през 2016 год.

Учебна база

Медицински университет - Плевен разполага с много добра материално-техническа база за провеждане на съвременно обучение и информационно осигуряване на студентите. Студентите от Медицински колеж използват цялата база на висшето училище.

За осигуряване на качествено обучение на територията на Колежа са оборудвани 5 лекционни зали, разполагащи със съвременна онагледяваща техника и връзка с интернет.  

Всяка специалност разполага с необходимия брой учебно-практически кабинети и лаборатории, които отговарят на съвременните изисквания съобразно предназначението им. Осигурени са индивидуални работни места за всеки студент, осигуряващи качествено изпълнение на поставените задачи.

Практическото обучение, което е с продължителност не по-малко от 50% от общия хорариум по учебен план, се провежда в положително акредитирани лечебно-диагностични заведения, аптеки и складове за търговия на едро с лекарствени продукти, кабинети по медицинска козметика, козметични центрове и студия, социални институции. Учебно-практическите бази осигуряват богата и съвременна материално-техническа база и отлично подготвени кадри, подпомагащи обучението на студентите.

Създаване и развитие

Медицински колеж – Плевен е основан през 1948 год. като самостоятелно Медицинско училище.

Днес Колежът е основно звено в структурата на Медицински университет – Плевен със  собствени учебни програми, разработени в съответстве с ЕДИ за всяка специалност.

Медицински колеж – Плевен е основан през 1948 год. като самостоятелно Медицинско училище.

Днес Колежът е основно звено в структурата на Медицински университет – Плевен със  собствени учебни програми, разработени в съответстве с ЕДИ за всяка специалност.

Колежът се е утвърдил като авторитетно медицинско училище за подготовка на кадри за нуждите на здравните грижи, фармацевтичната практика и сферата на социалните дейности.

Започнал съществуването си като Медицински техникум и с обучение по една специалност – медицинска сестра, понастоящем МК обучава студенти по пет специалности.

Последователното разкриване на специалностите в Колежа е в съответствие решения на МЗ по предложения на ръководството на училището.

 • Медицинска сестра – Разкрита през 1948 год. От 2006 год. обучението е във ФЗГ на МУ – Плевен;
 • Акушерка – Разкрита през 1995 год. От 2006 год. обучението е във ФЗГ на МУ – Плевен;
 • Рехабилитатор – Разкрита през 1966 год. От 2008 год. обучението е във ФОЗ на МУ – Плевен;
 • Медицински лаборант – Разкрита през 1974 год.
 • Рентгенов лаборант – Разкрита през 1994 год. От 2007 год. специалността е прехвърлена в МК – Плевен от закрития Медицински колеж във В. Търново.
 • Социални дейности - Разкрита през 1983 год. От 2007 год. специалността е прехвърлена в МК – Плевен от закрития Медицински колеж във В. Търново.
 • Помощник фармацевт - Разкрита през 2009 год.
 • Медицинска козметика – Разкрита през 2016 год.

От създаването си до сега в МК – Плевен са завършили редовно обучение над 10 000 специалиста по здравни грижи. Повишили са образователната си степен над 2200 кадри. В МК – Плевен е проведено обучение на 64 специализанта в двугодишни специализации по четири специалности.

МК се гордее със своите възпитаници – голяма част от тях работят в престижни лечебно-диагностичи и профилактични заведения у нас и в чужбина, аптеки и в сферата на социалните дейности.

Голяма част от завършилите продължават обучението си в по-висока образователно-квалификационна степен  в професионални направления „Управление на здравните грижи” и „Социални дейности”.

Ежегодно Колежът провежда обучение в следдипломни тематични курсове за непрекъснато повишаване на квалификацията на кадри от областта на здравните грижи и социалните дейности.