Здравно осигуряване на студенти и докторанти редовно обучение, български граждани и студенти приети по реда на ПМС 103 И ПМС 228

НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ:

 

1.  ДА ПОДАВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ, съгласно чл. 40, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за здравно осигуряване

-       в началото на всяка учебна година;

-       при промяна на декларираните обстоятелства (своевременно);

 Декларациите се подават в студентските канцеларии по факултети

2. ДА НЯМАТ НАВЪРШЕНИ 26 ГОДИНИ ;

3. ДА НЕ СЕ ОСИГУРЯВАТ ПО ТРУДОВИ ИЛИ ГРАЖДАНСКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ, ПО КОИТО СЕ ДЪЛЖАТ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ;

4. ДА НЕ ПОЛУЧАВАТ НАСЛЕДСТВЕНА ИЛИ ИНВАЛИДНА ПЕНСИЯ;

Студентите, първокурсници се осигуряват от датата на записване в МУ – Плевен, в зависимост от декларираните обстоятелства.

Студентите, последен курс на обучение се осигуряват до редовна държавна изпитна сесия.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИТЕ ИЗИСКВАНИЯТА СА СЪЩИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТОВАТА ГРАНИЦА ОТ 26г.

 

 В  А  Ж  Н  О!

Студентите, за които отпадат основанията за осигуряване за сметка на републиканския бюджет и следва да се самоосигуряват трябва да подадат в компетентната териториална дирекция на НАП декларация образец № 7 https://nap.bg/document?id=3915 

Декларацията се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Глобата за неподаване на декларация образец №  7 е от  500 до 1000 лв., а за повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.

!!! Кандидатствалите за постоянно пребиваване в Р България или българско гражданство студенти след получаване на ЕГН (единен граждански номер) следва своевременно да  го представят в Учебен  отдел, стая 207.