Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за Бисквитки.

 
Сектор "Информационни технологии и биостатистика"

 

Сектор "Информационни технологии" е създаден в структурата на Медицински университет – Плевен през юни 2005 г. и по него време е в състава на катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии” от факултет „Обществено здраве”. През 2014 год. в състава на сектора се интегрират и учебни дисциплини в направлението на медицинската статистиката и биостатистиката, в резултат на което той е преименуван в Сектор "Информационни технологии и биостатистика" и вече е в състава на новосформираната катедра "Общественоздравни науки".

 

Към настоящия момент в сектора работят четирима преподаватели от академичния състав на катедрата. По въпроси, свързани с компютърното информационно осигуряване на университета и поддържане на неговия Интернет сайт в работата на сектора често вземат участие и специалисти от обслужващото звено "Център за информационно обслужване", както и програмист-информатикът от Телекомуникационния ендосскопски център (ТЕЛЕЦ) на МУ-Плевен. Основната част от преподавателите в сектора ръководят на функционален принцип и обслужващото звено Център за дистанционно обучение (ЦДО), където изпълняват редица функции по поддържане на Системата за дистанционно обучение (СДО).

 

Състав на Сектор "Информационни технологии и биостатистика":


Доц. инж. Георги Цанев, д.т.; Гл. ас. д-р Кирил Статев и Инж. Асен Сеизов, Ас. Елеонора Минева. За всеки един от преподавателите в сайта на катедрата е представено подробно СV.

Основна задача на преподавателите от сектора е да осъществяват обучение в областта на компютърните информационни технологии, медицинската статистика и биостатистиката. В сектора се водят лекции и упражнения по дисциплини от учебните планове на Университета, основните от които са Информатика, Медицинската информатиката, Компютърните информационни технологии в управлението на здравеопазването, Медицинска статистика, Методология на научноизследователската работа и други. Обучението по тези дисциплини се води в различни форми на студенти от Университета по редица специалности като „Медицина”, „Фармация”, "Управление на здравните грижи", „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” и други. Освен в основните звена на Университета, преподавателите водят обучение по тези или сродни на тях дисциплини и в Медицинския колеж, който е към структурата на Университета. Част от преподавателите водят лекционни курсове по същите или сродни учебни дисциплини и в други висши училища от страната.

Освен пред студентите в различните форми на обучение, преподавателите от сектора участвуват активно и в разнообразни, сертифицирани към Университета, квалификационни курсове от направлението на компютърните технологии, статистиката и биостатистиката за специалисти с висше и средно образование от състава на Университета, Университетската болница, Медицинските колежи и други категории от града и региона. За всички обучаеми завършили сертификационните курсове се издава удостоверение по образец, регистриран в Министерството на образованието и науката и подписано от Ректора на Университета.

 

Катедрата, чрез сектора членува в Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии - АОКСИТ.

Виж сайта на АОКСИТ, чрез връзката по-долу:

  

 

Осигурено е високо ниво на преподаване и контрол на придобитите знания, съобразено с нивото на компютърните технологии, съвременните информационни системи и опита на водещи университети от страната и света. Основни акценти в учебното съдържание и преподаването са основите и специфичните особености на съвременните компютърни информационни технологии, средствата за автоматизирана обработка на информацията в областта на медицината, общественото здраве и здравеопазването, медицинската статистика и методологията на научноизследователската работа. За контрол на знанията в сектора се използват разнообразни обективни, добре апробирани в практиката и утвърдени в света форми. основната от тях е тестовия контрол в неговите основни и специфични разновидности. За осигуряване на високо качество на обучението, преподавателите от сектора активно използват възможностите на внедрената система за дистанционно обучение, където са интегрирани и предоставени на обучаемите стотици слайдове, множество системи за тестов контрол и пълнотекстово съдържание. 

Учебната база с която секторът разполага и поддържа, включва компютърни кабинети, зали за електронно обучение, оборудвани с компютърна техника и университетска академична компютърна мрежа. Секторът се явява основен проводник и изпълнител на всички основни дейности по инициативата и реализираните по силата на нея проекти „Виртуална компютърна катедра – Джон Атанасов”, „Виртуален факултет” и „Виртуален университет”. Само по тези проекти, координирани директно от Агенция „Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационни технологии” в Университета са доставени безвъзмездно голям брой съвременни компютри, сървърно
и офис оборудване. Пак по линията на проект с шифър BUL/02/005/01/99, координиран от сектора и воден от Фондация „Технологии на информационното общество” – София стана възможно и е факт включването на Университета към Пан-европейската високотехнологична мулти-гигабитова изследователска мрежа GEANT. По силата на този проект в Университета бе изградена оптична връзка и се оборудва комуникационен център за доставка и разпределение на високоскоростен Гигабайтов Интернет трафик. За по-голяма оперативност и гъвкавост в използване на доставения Интернет трафик на територията на Университета са изградени и точки за безжичен достъп до мрежата, които покриват значителна част от територията на закрити и открити площи в МУ - Плевен. Към настоящия момент в сектора се работи активно по актуализиране на учебните програми и учебното съдържание по преподаваните дисциплини, усъвършенстване на компютърните университетски мрежи, въвеждането и утвърждаването на дистанционната форма на обучение и административното информационното обслужване на студентите, докторантите и преподавателите от състава на Университета. 

През 2012 год. Университета участва и спечели Европейски проект за дистанционно обучение на стойност около 800 хиляди лева. Всички дейности по този проект се ръководеха и координираха от екипа на сектора, като в резултат на това в МУ - Плевен бе внедрена Система за дистанционно обучение и бяха доставени 32 съвременни компютърни конфигурации и различни други комуникационни системи и софтуер. За въвеждане на дистанционни форми за обучение и самоподготовка през 2015 год. в университета бе сформиран Център за дистанционно обучение, чийто основен екип и ръководство е от преподаватели на сектора. Сектора участва активно и в първата акредитирана в страната дистанционна магистърска степен по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" за лекари и други специалисти с висше образование, които притежават вече магистърска степен по друга специалност.


За по-ефективното управление и реализиране на дейностите свързани с компютърното информационно осигуряване, неговото координиране и развитие, на базата на Сектора по информационни технологии, в Университета е сформиран и работи Съвет по информационна дейност, като помощен консултативен орган на Ректора. В състава на съвета са включени специалисти преподаватели и административен персонал от всички основни и обслужващи звена на Университета. Съветът се ръководи от сектора, като обсъжда и предлага на ректора или неговите заместници:

 • мероприятия свързани с поддържане и развиване на университетските жични и безжични компютърни мрежи;
 • експертни становища и предложения по Интернет доставката и разпределението на информационния трафик между абонатите в мрежата;
 • становища и проекти по компютърното информационно обслужване на абонатите в мрежата на Университета;
 • проекти и предложения по Интернет сайта на Университета и мероприятия за неговото оптимизиране, откриване на нови рубрики, форуми и други;
 • становища по направени предложения от академичния, административния, обслужващия персонал на Университета и неговите обучаеми;
 • експертни становища и предложения по софтуерното осигуряване на Университета и резултати от осъществяван контрол по използваните програмни продукти, инсталирани върху компютрите на МУ – Плевен;
 • мнения и становища по абонаментното и гаранционно поддържане на апаратното и програмно осигуряване на компютрите, компютърните мрежи и получавания трафик по линия на Интернет доставките;
 • становища и предложения по други въпроси в направлението на компютърните информационни технологии.

  Основните направления, по които сектора работи са:
 • Компютърни архитектури и тяхното приложение в системата на здравеопазването;
 • Операционни системи и организация на информацията в компютрите;
 • Приложение на компютрите в офис автоматизацията;
 • Локални и глобални компютърни мрежи и услуги предлагани от тях;
 • Автоматизация на тестовия контрол;
 • Дистанционно обучение и контрол на знанията;
 • Оптимизиране на компютърните мрежи и Интернет доставката;
 • Въвеждане на автоматизирано административно обслужване;
 • Биостатистиката в медицинската практика и обучението на медицински специалисти;
 • Методология на научно-изследователската работа.

Преподавателите от сектора са подготвили и издали повече от 5 учебни пособия, презентационни учебни материали голям набор от тестове за обучение и контрол в областта на компютърните информационни технологии и биостатистиката, проекти за нормативни и поднормативни актове и други документи по линията на компютърното информационно осигуряване. Всички асистенти от сектора към настоящия момент са докторанти, някои от които са пред защита на дисертациите си.

 

Език

Търси

НачалоСтруктураФакултет "Обществено здраве"Катедра "Общественоздравни науки"Сектор "Информационни технологии и биостатистика"