Нормативни документи

 Закон за висшето образование (Обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., .... изм. и доп. ДВ. бр.17 от 25.02.2020 г.)

 Закон за развитието на академичния състав в Република (обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; ... изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.)

 Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн. - ДВ, бр. 75 от 24.09.2010 г.; ..., изм. и доп., бр. 15 от 19.02.2019 г.) Приет с ПМС № 202 от 10.09.2010 г.

 Правилник за развитие на академичния състав в МУ – Плевен (PL35 – V07 – 27.07.2020)

 Правилник за развитие на академичния състав в МУ– Плевен (PL35 – V05 –25.09.2017)

 Правилник за организацията и управлението на научноизследователската дейност в МУ – Плевен, PL06 – V04 – 25.10.2021

 Правилник за атестиране на академичния състав на МУ – Плевен, PL09 – V03 –24.02.2014 

 Правилник за дейността на Докторантското училище в Медицински университет – Плевен, PL37 – V01 –28.10.2013

 Правилник за устройството и дейността на Библиотеката на МУ – Плевен – PL11 – V05 – 27.09.2021

 Правилник за устройството и дейността на Издателски център на МУ – Плевен, PL12 – V05 – 01.02.2016