Публично състезание с предмет:Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, и на хотелско настаняване за нуждите на Факултет „Медицина“ при МУ-Плевен при пътувания на участниците по Проект BG05M2OP001-2.009-0031-C01

5-ПС/02.10.2017 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 807665 и обявление ID 807666 на 02.10.2017 г.

Публично състезание с предмет:Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, и на хотелско настаняване за нуждите на Факултет „Медицина“ при МУ-Плевен при пътувания на участниците по Проект BG05M2OP001-2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет "Медицина" на МУ-Плевен“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Решение и Обявление.

Дата: 02.10.2017 год.

 

Документация валидна до 24.10.2017 год. вкл.

Дата: 02.10.2017 год.

 

Протоколи от работата на комисията

Дата: 27.10.2017 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 13.11.2017 г. от 09.30 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

Дата: 08.11.2017 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране на участниците.

Дата: 24.11.2017 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 13.12.2017 год.

 

Обявление за възложена поръчка.

Дата: 13.12.2017 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.

Дата: 15.01.2019 год.