Публично състезание с предмет: Доставка и монтаж на мебели за нуждите на сграден фонд при МУ-Плевен

3-ПС/12.11.2018 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 878941 и обявление ID 878942 на 19.11.2018 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 19.11.2018 год.

 

Документация валидна до 13.12.2018 г. вкл.

Дата: 19.11.2018 год.

 

Протокол част 1.

Дата: 14.01.2019 год.

 

Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 25.02.2019 г. от 09.30 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

Дата: 20.02.2019 год.

 

 Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране на участниците.

Дата: 29.03.2019 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 22.04.2019 год.

 

Обявление за възложена поръчка.

Дата: 22.04.2019 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.

Дата: 22.02.2021 год.