Публично състезание с предмет: Отпечатване на учебници и други материали на издателски център при МУ-Плевен

 1-ПС/03.01.2019 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 886016 и обявление ID 886018 на 03.01.2019 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 03.01.2019 год.

 

Документация валидна до 25.01.2019 г. вкл.

Дата: 03.01.2019 год.

 

Протоколи от работата на комисията.

Дата: 31.01.2019 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 15.02.2019 г. от 09.30 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

Дата: 12.02.2019 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране на участниците.

Дата: 19.02.2019 год.

 

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "Инфовизион" ЕООД-Ловеч.

Дата: 13.03.2019 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 01.04.2019 год.

 

Обявление за възложена поръчка.

Дата: 01.04.2019 год.

 

Обявление за приключване на договор с ID 998295.

Дата: 27.10.2020 год.