ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Доставка на оборудване, материали и консумативи, по обособени позиции по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия"

002-ОП/18.04.2019 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 907550 и обявление ID 907551 на 18.04.2019 г.

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Доставка на оборудване, материали и консумативи, по обособени позиции по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия" финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както следва: както следва: 1.  Обос.поз.: Надграждане на роботизирана система в МУ-Плевен с камера на системата за образна навигация посредством флуоресценция; 2. Обос.поз.:Роботизирани инструменти за 20 операции годишно и 3. Обос. поз.: Indocyanine green  за интраоперативна флоурисценция.

 

Решение и Обявление.

Дата: 18.04.2019 год.

 

Документация валидна до 22.05.2019 г. вкл.

Дата: 18.04.2019 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 10.06.2019 г. от 11.00 часа в зала “Хипократ” в Ректорат 1 при МУ-Плевен.

Дата: 04.06.2019 год.

 

Протоколи и Доклад от работата на комисията, Решение определяне на изпълнител по обособена позиция 1 и 2 и за прекратяване на обособена позиция 3 на обществената поръчка.

Дата: 14.06.2019 год.

 

Обявление за прекратена обществена поръчка по обособена позиция 3.

Дата: 03.07.2019 год.

 

Договор по обособена позиция 1 и приложенията към него.

Дата: 10.07.2019 год.

 

Договор по обособена позиция 2 и приложенията към него.

Дата: 10.07.2019 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка по обособена позиция 1 и 2.

Дата: 10.07.2019 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1.

Дата: 15.11.2019 год.

 

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №2 с ID 1036711.

Дата: 01.08.2022 год.