ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Доставка на специализирано оборудване, материали и консумативи по обособени позиции, както следва: Обос поз. 1 Апаратура за принтиране, както следва: Принтер мастилно струен 3Д; Принтер 3Д FDM технология; Принтер 3Д

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Доставка на специализирано оборудване, материали и консумативи по обособени позиции, както следва: Обос
поз. 1 Апаратура за принтиране, както следва: Принтер мастилно струен 3Д; Принтер 3Д FDM технология; Принтер 3Д биопринтер; Принтер 3Д биопринтер с ламинарен бокс; Обос. поз. 2 Апаратура за сканиране, както следва: Скенер 3Д гейт анализ; Скенер 3Д ходило; Скенер 3Д. Обос. поз. 3: Биореактор, в
изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия" финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрeз Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 968801 и обявление ID 968829 на 30.03.2020 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 30.03.2020 год.

 

Документация.

Дата: 30.03.2020 год.

 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.

Дата: 15.04.2020 год.

 

Документация – коригирана.

Дата: 15.04.2020 год.

 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2.

Дата: 30.04.2020 год.

 

Протокол част първа.

Дата: 29.06.2020 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения.

Дата: 01.09.2020 год.

 

Протоколи и Доклад от работата на комисията, Решение определяне на изпълнител на обществената поръчка, както следва: „Протокол част втора“ и „Протокол част трета“, „Доклад за приемане работата на комисията“ и „Решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка.

Дата: 11.09.2020 год.

 

Договор обособена позиция №1.

Дата: 26.10.2020 год.

Приложение №1 към договор обособена позиция №1.

Дата: 26.10.2020 год.

Приложение №2 към договор обособена позиция №1.

Дата: 26.10.2020 год.

 

Договор обособена позиция №2.

Дата: 26.10.2020 год.

Приложение №1 към договор обособена позиция №2.

Дата: 26.10.2020 год.

Приложение №2 към договор обособена позиция №2.

Дата: 26.10.2020 год.

 

Договор обособена позиция №3.

Дата: 26.10.2020 год.

Приложение №1 към договор обособена позиция №3.

Дата: 26.10.2020 год.

Приложение №2 към договор обособена позиция №3.

Дата: 26.10.2020 год.

 

Обявление за възложена поръчка.

Дата: 26.10.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор за ОП 1.

Дата: 17.05.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор за ОП 2.

Дата: 17.05.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор за ОП 3.

Дата: 17.05.2020 год.