Строително-монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при Медицински университет – Плевен, по обособени позиции

 01-ОБ/06.07.2016 г.

Публикувана информация на ел. страница на РОП с ID 9044089 на 06.07.2016 г.

 

Документи валидни до 21.07.2016 год. вкл.

Дата: 06.07.2016 год.

 

Информация за удължаване срока за получаване на оферти.

Дата: 22.07.2016 год.

 

Протокол (част първа и втора) от работата на комисията

Дата: 10.08.2016 год.

 

Договори по обособени позиции и приложенията към тях.

Дата: 30.08.2016 год.