Aбонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за месец април-декември 2017 и цялата 2018 г. за нуждите на Факултет по «Медицина» при Медицински университет - Плевен", по Проект BG05M2OP001-2.009-0031-C01

03-ОБ/27.09.2017 г. 

Публикувана информация на ел. страница на РОП с ID 9068669 на 27.09.2017 г.

Aбонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за месец април-декември 2017 и цялата 2018 г. за нуждите на Факултет по «Медицина» при Медицински университет - Плевен", по Проект BG05M2OP001-2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет "Медицина" на МУ-Плевен“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Документи валидни до 04.10.2017 год. вкл.

Дата: 27.09.2017 год.

 

Информация за удължаване срока за получаване на оферти, валидна до 09.10.2017 год. вкл.

Дата: 04.10.2017 год.

 

Протокол от работата на комисията.

Дата: 12.10.2017 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 27.10.2017 год.