Открита процедура: Доставка на канцеларски материали за нуждите на МУ-Плевен

 003-ОП/08.04.2015 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 660448 и обявление ID 660450 на 08.04.2015 г.

Документация, валидна до 12.05.2015 г. включително.

Дата: 08.04.2015 год.

 

 Съобщение за отваряне на ценови оферти:

Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 27.05.2015 г. от 09.00 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

Резултати от оценяването на допусната оферта на "Веселин Балев"ЕООД-Плевен по другите показатели /без показател "цена"/ за оценка: срок на доставка – 27 т.

 Дата: 22.05.2015 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране на участниците.

Дата: 28.05.2015 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 16.06.2015 год.

 

Гаранции-освобождаване.

 

Информация за изпълнението на договора

Дата: 16.05.2017 год.

 

Плащане - Създадено на 03 Юли 2015

Плащане - Създадено на 17 Август 2015

Плащане - Създадено на 03 Септември 2015

Плащане - Създадено на 02 Октомври 2015

Плащане - Създадено на 03 Ноември 2015

Плащане - Създадено на 02 Декември 2015

Плащане - Създадено на 30 Декември 2015

Плащане - Създадено на 03 Февруари 2016

Плащане - Създадено на 14 Март 2016

Плащане - Създадено на 11 Април 2016

Плащане - Създадено на 04 Юни 2016

Плащане - Създадено на 08 Юли 2016