Открита процедура: Отпечатване на учебници и други материали на издателски център при МУ-Плевен

 

004-ОП/20.10.2015 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 693132 и обявление ID 693133 на 20.10.2015 г.

Документация, валидна до 17.11.2015 г. включително.

Дата: 20.10.2015 год.

Въпроси и отговори.

 

Протоколи от работата на комисията.

Дата: 20.11.2015 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти:

    Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 07.12.2015 г. от 09.30 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.
 Резултати от оценяването на допусната оферта на ”ЕА” АД-Плевен по другите показатели/без показател "цена"/ за оценка: срок на отпечатване - 30т. или общо 30т.

Дата: 02.12.2015 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране на участниците.

Дата: 09.12.2015 год.

 

„Гаранции-освобождаване“: Гаранции за участие на”Разград-полиграф” ООД -

гр. Разград, са освободени на 22.12.2015 г. на осн. чл. 62, ал.1, т. 1 от ЗОП.

Дата: 22.12.2015 год.

Гаранция за участие на”EA” АД - гр. Плевен e освободенa на 06.01.2016 г. на осн. чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП.

Дата: 06.01.2016 год. 

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 06.01.2016 год.

 

Обявление за приключване на договор.

Дата: 08.08.2017 год.

 

Плащане - Създадено на 01 Февруари 2016

Плащане - Създадено на 01 Март 2016

Плащане - Създадено на 01 Април 2016

Плащане - Създадено на 05 Май 2016

Плащане - Създадено на 04 Юни 2016

Плащане - Създадено на 01 Юли 2016