Открита процедура: Доставка на макети и симулатори за практическото обучение на студенти и стажант-лекари при Медицински университет-Плевен

 

005-ОП /28.10.2015 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 694374 и обявление ID 694376 на 28.10.2015 г.

Документация, валидна до 26.11.2015 г. включително.

Дата: 28.10.2015 год.

 

 Съобщение за отваряне на ценови оферти:

Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят

на 15.12.2015 г. от 09.30 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

         Резултати от оценяването на допуснатите оферти на: ”Джи Ес Евро България” ЕООД - гр. София, по другите показатели/без показател "цена"/ за оценка: срок на доставка – 3.14т. и гаранционен срок - 6т. или общо 9.14т. и "Медицинска техника и инженеринг" ООД-София по другите показатели/без показател "цена"/ за оценка: срок на доставка - 20т. и гаранционен срок - 15т. или общо 35т.

Дата: 11.12.2015 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране на участниците.

Дата: 21.12.2015 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране на участниците, при спазване изложените мотиви в решение на КЗК.

Дата: 21.06.2016 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 14.07.2016 год.