Публично състезание с предмет: Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на МУ–Плевен

 1-ПС / 26.07.2016 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 741895 и обявление ID 741896 на 26.07.2016 г.

Решение и обявление

Дата: 26.07.2016 год.

 

Документация валидна до 23.08.2016 год. вкл.

Дата: 26.07.2016 год.

 

Протоколи от работата на комисията

Дата: 16.09.2016 год.

 

„Съобщение за отваряне на ценови оферти“: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 07.10.2016 г. от 09.30 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

Дата: 04.10.2016 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за определяне на изпълнител

Дата: 11.10.2016 год.

 

Обявление за възложена поръчка

Дата: 04.11.2016 год.

 

Договор и приложенията към него

Дата: 04.11.2016 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Дата: 22.05.2019 год.