Открита процедура с предмет: Доставка на микроскопска техника за обучение на студенти за нуждите на МУ-Плевен

001-ОП /08.03.2018 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 833474 и обявление ID 833477 на 08.03.2018 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 08.03.2018 год.

 

Документация валидна до 12.04.2018 г.

Дата: 08.03.2018 год.

 

Предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид.

Дата: 19.03.2018 год.

 

Протокол част 1.

Дата: 18.04.2018 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 16.05.2018 г. от 11.30 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

Дата: 11.05.2018 год.

 

Протоколи от работата на комисията, Доклад и Решение за класиране на участниците.

Дата: 21.05.2018 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 22.06.2018 год.

 

Обявление за възложена поръчка.

Дата: 22.06.2018 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.

Дата: 11.07.2018 год.