Открита процедура с предмет: Доставка на канцеларски материали за нуждите на Медицински университет – Плевен

 004-ОП/25.09.2018 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 868642 и обявление ID 868643 на 25.09.2018 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 25.09.2018 год.

 

Документация валидна до 26.10.2018 г. вкл.

Дата: 25.09.2018 год.

 

Протоколи от работата на комисията.

Дата: 08.11.2018 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 05.12.2018 г. от 10.00 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

Дата: 30.11.2018 год.

 

Протоколи от работата на комисията, Доклад и Решение за класиране на участниците.

Дата: 19.12.2018 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 17.01.2019 год.

 

Обявление за възложена поръчка.

Дата: 17.01.2019 год.

 

Обявление за приключване на договор.

Дата: 20.05.2021 год.