Открита процедура: Доставка, изграждане, монтаж и пускане в експлоатация на специализирани системи и оборудване по обособени позиции, в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010

001-ОП/30.01.2019 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 890868 и обявление ID 890869 на 30.01.2019 г.

 

Открита процедура: Доставка, изграждане, монтаж и пускане в експлоатация на специализирани системи и оборудване по обособени позиции, в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 по обособени позиции, както следва:

ОП 1: Доставка, изграждане, монтаж и пускане в експлоатация на мрежова и IP инфраструктура, комплексна система за безжична комуникация, специализирана сървърна инфраструктура и център за съхранение, обработка, анализ и
архивиране на научноизследователски данни (Data Center Infrastructure) и обучение на персонал за нуждите на МУ-Плевен в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010.;
ОП 2: Доставка, изграждане, монтаж и пускане в експлоатация на 1/един/ брой комплексна система за телемедицина и обучение
на персонал за нуждите на МУ- Плевен в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 и
ОП 3: Доставка, монтаж, интеграция и пускане в експлоатация на 1/един/ брой комплексна система за обучение чрез 360 градусово наблюдение във виртуална реалност на хирургия и медицински манипулации и обучение на персонал за нуждите на МУ- Плевен в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010.

 

Решение и Обявление.

Дата: 30.01.2019 год.

 

Документация валидна до 05.03.2019 г. вкл.

Дата: 30.01.2019 год.

 

Протокол част 1.

Дата: 18.03.2019 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 03.04.2019 г. от 14.00 часа в зала “106” в Ректорат 1 при МУ-Плевен.
Дата: 29.03.2019 год.

 

Протоколи и Доклад от работата на комисията, Решение за определяне на изпълнител.

Дата: 05.04.2019 год.

 

Договор и приложенията към него обособена позиция 1.

Дата: 09.05.2019 год.

 

Договор и приложенията към него обособена позиция 2.

Дата: 09.05.2019 год.

 

Договор и приложенията към него обособена позиция 3.

Дата: 09.05.2019 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка.

Дата: 09.05.2019 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2

Дата: 30.09.2019 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1.

Дата: 08.11.2019 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 3 .

Дата: 18.11.2019 год.