Публично състезание с предмет: Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на МУ–Плевен

 2-ПС/22.02.2019 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 896258 и обявление ID 896259 на 22.02.2019 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 22.02.2019 год.

 

Документация валидна до 18.03.2019 г. вкл.

Дата: 22.02.2019 год.

 

Протокол част 1.

Дата: 28.03.2019 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 16.04.2019 г. от 09.30 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

Дата: 09.04.2019 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за определяне на изпълнител.

Дата: 19.04.2019 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 22.05.2019 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка.

Дата: 22.05.2019 год.

 

Обявление за приключване на договор.

Дата: 09.02.2022 год.