ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: Осигуряване на директна връзка със SERGS (Society of European Robotic Gynecological Surgery) 2019 г. - Конференция на Евроасоциацията по роботизирана гинекологична хирургия в София през 2019 г. по Проект BG05M2OP001-1.002-00

4-ПС/25.06.2019 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 918196 и обявление ID 918197 на 25.06.2019 г.

 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: Осигуряване на директна връзка със SERGS (Society of European Robotic Gynecological Surgery) 2019 г. - Конференция на Евроасоциацията по роботизирана гинекологична хирургия в София през 2019 г. по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия" финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Решение и Обявление.

Дата: 25.06.2019 год.

 

Документация.

Дата: 25.06.2019 год.

 

Протокол част 1.

Дата: 19.07.2019 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 02.08.2019 г. от 09.30 часа в зала “Хипократ” в Ректорат 1 при МУ-Плевен.

Дата: 30.07.2019 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за определяне на изпълнител.

Дата: 06.08.2019 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 13.09.2019 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка.

Дата: 13.09.2019 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.

Дата: 07.10.2019 год.