Резултати от проведени анкети в МУ - Плевен през 2018 г.

№ по ред

Анкетна карта

Специалност, в която се обучават

Курс

Бр.   анке-тирани лица

01-01    Проучване на студентското мнение за специалността  (програмата)

1. 

Проучване на студентското мнение за специалността

Медицинска сестра, Акушерка, Медицински лаборант, Социални дейности

II-ри и III-ти

90

01-03    Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина

1.

Медицинска паразитология,

Доц. д-р Ивелин Ангелов, дм

Медицина

V-ти

23

2.

Епидемиология на инфекциозните болести,

Доц. д-р Милена Карчева, дм

Медицина

V-ти

21

3.

Минимално инвазивна хирургия,

Доц. д-р Добромир Димитров, дм

Медицина

V-ти

19

4.

Микробиология,

преп. Петринка Лачовска

Медицински лаборант

II-ри

16

5.

Клинична лаборатория,

преп. Валентина Козова

Медицински лаборант

II-ри

16

6.

Микробиология,

преп. Красимира Лисаева

Медицински лаборант

III-ти

14

7.

Клинична лаборатория,

преп. Тоня Пацева

Медицински лаборант

III-ти

14

8.

Обработка на образите в образната диагностика,

ас. Силвия Габърска

Рентгенов лаборант

III-ти

15

9.

Основи на образната диагностика. Рентгенографски методи.

ас. Силвия Габърска

Рентгенов лаборант

III-ти

14

10.

Технология на лекарствата с биофармация,

Доц. Крум Кафеджийски

Помощник-фармацевт

I-ви

20

11.

Технология на лекарствата с биофармация,

Проф. Евгений Минков

Помощник-фармацевт

II-ри

14

12.

Социална педагогика,

Доц. Искра Петкова, дп

Социални дейности

I-ви

8

13.

СИД „Социална работа с хора от третата възраст“,

ас. Калина Кънчева

Социални дейности

I-ви

10

14.

Социално-икономическа рехабилитация,

ас. Калина Кънчева

Социални дейности

II-ри

10

15.

Общи и палиативни грижи,

ас. Мариета Гуновска

Социални дейности

II-ри

10

01-04   Проучване на студентското мнение за практическото обучение (практики, стажове)

1.

 

Медицинска сестра

IV-ти

38

2.

 

Акушерка

IV-ти

22

3.

 

Медицински лаборант

I-ви и

II-ри

28

4.

 

Рентгенов лаборант

I-ви,  II-ри и III-ти

34

5.

 

Помощник-фармацевт

I-ви

23

6.

 

Социални дейности

I-ви, II-ри и III-ти

33

01-05   Проучване на мнението на завършващи студенти

1.

Проучване мнението на завършващи студенти

Медицинска сестра, Акушерка

IV-ти

97

2.

Проучване мнението на завършващи студенти

Медицински лаборант, Рентгенов лаборант,  Помощник-фармацевт, Социални дейности

III-ти

47

01-06   Проучване на мнението на докторанти за обучението и обслужването

1.

Проучване мнението на докторанти

31

01-07   Проучване на студентското мнение за административното обслужване

и за условията за труд и самоизява

1.

 

УЗГ – магистри

I-ви

13

2.

 

Социални дейности

II-ри

10

01-08   Проучване на мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения

1.

 

УЗГ – магистри

I-ви

13

2.

 

Медицинска сестра, Акушерка

III-ти

62

3.

 

Помощник-фармацевт

I-ви и               II-ри

36

4.

 

Социални дейности

I-ви, II-ри и III-ти

30

5.

 

Медицинска козметика

I-ви

10

02-01  Проучване на мнението на преподаватели за административното обслужване и за условията на труд и отдих

1.

Проучване мнението на преподаватели

Медицина, Фармация, ФОЗ, ФЗГ, ДЕСО, МК

 

236

02-02   Мнение на преподаватели за учебния процес и неговото осигуряване

1.

Проучване мнението на преподаватели за учебния процес

Медицина, Фармация, ФОЗ, ФЗГ, ДЕСО, МК

 

232

02-03   Проучване на мнението на преподавателите за обективността и честността при оценяване на знанията и уменията на студентите

1.

Проучване мнението на преподаватели

Медицина, Фармация, ФОЗ, ФЗГ, ДЕСО, МК

 

231

03-01 Проучване на мнението на кандидат-студентите

1.

Проучване мнението на кандидат-студенти

Медицина, Фармация, ФОЗ, ФЗГ, МК

 

383

04-01   Проучване мнението на завършили студенти за реализацията им след придобиване на висше образование в МУ - Плевен

1.

 

Медицински лаборант

 

14

2.

 

Помощник-фармацевт

 

15

05-01   Проучване на мнението на потребители на кадри

(работодатели, мениджъри, специал.) за випускниците на МУ - Плевен

1.

 

Медицински лаборант

 

14

2.

 

Помощник-фармацевт

 

15