МУ-Плевен и Екипът за управление на проект BG-RRP-2.004-0003 обявява конкурс за изследовател (категория R1 млад учен) в научна група 3.1.1 Електронна брахитерапия

 

 

Представяне заглавие

 

Ръководството на МУ-Плевен и Управителният комитет на проект BG-RRP-2.004-0003: ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен №2189/01.08.2023 год., изискванията на общите условия при предоставяне на средства на крайни получатели по националния план за възстановяване и устойчивост, относно изискването в него да се извърши подбор и се сключи трудов договор с лица, които не са били предмет на предварителни оценки,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за изследовател (категория R1 млад учен)

в научна група 3.1.1 Електронна брахитерапия

от проектната обосновка на СТРАТЕГИЧЕСКА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И

ИНОВАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ на МУ-Плевен.

 1. Кратко описание на длъжността:
  • Изработване на целотелесен КТ – протокол за стадиране при онкогинекологични заболявания
  • Изработване на протоколи за качествен контрол на измерванията и дозиметричната апаратура
  • Представяне на протокол за образно насочена електронна брахитерапия
  • Разработване на анатомо- топографско планиране
  • Проследяване и оценка качество на живот на пациентите
  • Оценка ниво на токсичност след лечение с електронна брахитерапия
 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:
  • Образование – „Висше“;
  • Специалност – „Лъчетерапия”;
  • Трудов стаж по специалността – мин. 3 години.
 1. Специфични изисквания за длъжността:
  • Работа в екип със съответни комуникативни умения;
 1. Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на два етапа:
  • Проверка на подадените от кандидатите документи;
  • Интервю с кандидатите, допуснати за участие в конкурса.
 1. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
  • Заявление до Ректора на МУ-Плевен за участие в конкурса по образеца на проекта (публикувано е на страницата на МУ-Плевен и секцията Проект по НПВУ);
  • Автобиография (CV), изготвена по образец на проекта (публикувано е на страницата на МУ-Плевен и секцията Проект по НПВУ);
  • Декларация за обстоятелствата, че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност (публикувана е на страницата на МУ и секцията Проект по НПВУ);
  • Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (Чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта (публикувана е на страницата на МУ и секцията Проект по НПВУ).
  • Копие от документи за придобити образователни степени и допълнителна професионална квалификация (специализация);
  • Копие от официални документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други);
  • Документ за самоличност – необходим само за идентификация и справка.
 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се представят в: пет работни дни от публикуване на обявлението в сайта, във времето от 8:00 часа до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч., на адрес: гр. Плевен, ул. “Климент Охридски“ №1, етаж 1, стая №196, лично от кандидатите или техни упълномощени представители. Краен срок – 09.08.2023 г.

Документите се приемат от експерт в Направление Човешки ресурси и след проверка кандидатите регистрират заявленията си за конкурса в „Деловодството на МУ-Плевен“

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на МУ-Плевен и секцията Проект по НПВУ.