МУ-Плевен и Екипът за управление на проект BG-RRP-2.004-0003 обявява конкурс за технически сътрудник в в научна група 3.1.2 Транслационна онкология

 

 

Представяне заглавие

 

Ръководството на МУ-Плевен и Управителният комитет на проект BG-RRP-2.004-0003: ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен №2180/01.08.2023 год., изискванията на общите условия при предоставяне на средства на крайни получатели по националния план за възстановяване и устойчивост, относно изискването в него да се извърши подбор и се сключи трудов договор с лица, които не са били предмет на предварителни оценки,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за технически сътрудник

в научна група 3.1.2 Транслационна онкология

от проектната обосновка на СТРАТЕГИЧЕСКА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И

ИНОВАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ на МУ-Плевен.

 

1.  Кратко описание на длъжността:

1.1.  Опит работа на компютър

1.2.  Умения за работа с регистрация на пациенти в  база данни

1.3.  Опит в работата с пациенти с онкологични заболявания

2.     Минималните изисквания за заемане на длъжността:

2.1.  Образование – висше

2.2.  Образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър“

2.3.  Специалност- Медицинският лаборант

3.  Специфични изисквания за длъжността:

3.1.  Опит работа на компютър - office, Internet

3.2.  Знания и опит за екстракция на ДНК от парафинов блок и кръв

3.3.  Работа в екип със съответни комуникативни умения

4.  Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на два етапа:

4.1.  Проверка на подадените от кандидатите документи;

4.2.  Интервю с кандидатите, допуснати за участие в конкурса.

5.  Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

5.1.  Заявление до Ректора на МУ-Плевен за участие в конкурса по образеца на проекта (публикувано е на страницата на МУ-Плевен и секцията Проект по НПВУ);

5.2.  Автобиография (CV), изготвена по образец на проекта (публикувано е на страницата на МУ-Плевен и секцията Проект по НПВУ);

5.3.  Декларация за обстоятелствата, че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност (публикувана е на страницата на МУ и секцията Проект по НПВУ);

5.4.  Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (Чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта (публикувана е на страницата на МУ и секцията Проект по НПВУ).

5.5.  Копие от документи за придобити образователни степени и допълнителна професионална квалификация (специализация);

5.6.  Копие от официални документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други);

5.7.  Документ за самоличност – необходим само за идентификация и справка.

5.8.  Медицинско свидетелство.

6.    Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се представят в срок от пет дни от публикуване на обявлението, във времето от 8:00 часа до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч., на адрес: гр. Плевен, ул. “Климент Охридски“ №1, етаж 1, стая №196, лично от кандидатите или техни упълномощени представители. Краен срок – 09.02.2024 г.

Документите се приемат от експерт в Направление Човешки ресурси и след проверка кандидатите регистрират заявленията си за конкурса в „Деловодството на МУ-Плевен“.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на МУ-Плевен и секцията Проект по НПВУ.