30.10.2020 г.
Д-р Илия Илков Карагьозов, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" по "Обща хирургия":