15.11.2019 г.
Дисертационен труд на д-р Стела Денчева Стефанова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” на тема „Лекарствена политика при контрола на сърдечно-съдови заболявания в България”: