12.10.2020 г.
Дисертационен труд на д-р Климентина Димитрова Господинова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Дерматология и венерология” на тема „Проучване на контактната алергия в естетичната практика”: