08.02.2021 г.
Дисертационен труд на д-р Людмил Здравков Тумбев за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Психиатрия” на тема „Психопатологичен профил на лицата обвинени в сексуално посегателство върху личността, в съответствие с чл. 149 - чл. 157 от раздел Разврат на Наказателния кодекс на Република България”: