01.02.2022 г.
Дисертационен труд на д-р Цветелина Георгиева Виткова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна, хранене и др.)” на тема „Критичен анализ и здравно-хигиенна оценка на приложението на системите "НАССР” при производството на български храни”: