14.03.2022 г.
Дисертационен труд на д-р Никола Калинов Поповски за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Акушерство и гинекология” на тема „Промени в нивата на циркулиращите биомаркери и ехографски критерии при хипертензивни състояния по време на бременност”: