12.08.2022 г. д-р Йоана Георгиева Иванова-Йончева

12.08.2022 г.
Дисертационен труд на д-р Йоана Георгиева Иванова-Йончева за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Акушерство и гинекология” на тема „Проучване на клиничната ефективност и промяната в качеството на живот при пациентки с миомна болест, лекувани с неинвазивна фокусирана ултразвукова хирургия”: