25.10.2022 г.
Дисертационен труд на д-р Полина Дамянова Димитрова за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Патологоанатомия и цитопатология” на тема „Морфологични и имунохистохимични аспекти от антитуморния имунен отговор при различни субтипове карцином на гърда”: