17.11.2022 г.
Дисертационен труд на д-р Йонка Иванова Корновска за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”, професионално направление 7.1. Медицина, докторска програма „Акушерство и гинекология” на тема „Лечение на цервикалните преканцерози чрез електробримкова ексцизия (LLETZ) в амбулаторни условия”: