02.08.2018 г.
Доц. д-р Сотир Тодоров Марчев, дм – процедура за придобиване на научна степен "Доктор на науките" по научна специалност "Кардиология" на тема "Стрес – индуцирана (такоцубо) кардиомиопатия в България":