УВРЕЖДАНИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ ПРИ РАБОТЕЩИ В УСЛОВИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИСК

„УВРЕЖДАНИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ ПРИ РАБОТЕЩИ В УСЛОВИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИСК“
Автори: Ирена Йорданова Стоилова.
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-276-9

Анотация:
Професионалните болести са причина за значителни загуби и страдания в света на труда. Професионалните и свързаните с работата болести остават до голяма степен на заден план в сравнение с трудовите злополуки. Налице са бързи промени в характера на професионалните болести: технологичните и социални промени, наред с икономическите условия увеличават здравния риск и създават нови опасности. Добре известни професионални болести като белодробните продължават да бъдат широко разпространени, като същевременно нараства броят на сравнително нови професионални заболявания, като психичните и мускулно-скелетните заболявания. С оглед на предизвикателствата на професионалните болести е необходимо да се увеличат и оптимизират мероприятията по предотвратяването им в рамките на националните системи за БЗР. Със съвместни усилия на институциите и организациите на работодателите и работещите борбата срещу тази скрита епидемия следва да бъде на челно място в новите глобални и национални програми за безопасност и здраве.