Терминологичен речник по хигиена и медицинска екология

Терминологичен речник по хигиена и медицинска екология

 

“Терминологичен речник по хигиена и медицинска екология”
проф. д-р Б. Стефанов
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-018-2

Анотация:

Предлаганият речник е семантичен, в него е дадено определение на основните термини, които се употребяват в комплекса от хигиенните науки и в медицинската екология. Съдържа 1854 термина, 301 термина епонима и 140
съкращения. Речникът ще представлява интерес за научни работници, преподаватели, специалисти от хигиенно-епидемиологичната мрежа и екологичните институции, стажант-лекари и студенти медици и екоeice.
Функционалното предназначение на термина е да отразява кратко, точно и еднозначно съдържанието на дадено научно понятие, да служи за неговото идентифициране сред останалите научни понятия. Съвкупността от термини в дадена наука (нейната терминология) представлява не само богатство на понятийния й апарат, но (наред с предмета, обекта, целта и задачите й) е и израз на нейната специфика и относителна самостоятелност в даден комплекс от науки.
Терминологията на хигиенната наука и на медицинската екология е част от медицинската терминологична система. Същевременно в хигиената и медицинската екология се използуват голям брой термини от много немедицински науки: биология, физика, химия, география, метеорология, психология, биохимия, екология, архитектура, технически науки и др. Това е обусловено преди всичко от изключителната сложност на обекта, който те изучават - система човек - жизнена среда, и използуването на голям брой разнообразни методи за неговото изучаване.
Включването на всички използувани в тези науки термини би разширило неимоверно обема на речника. Затова в него не е представена преобладаващата част от общобиологичните, общомедицинските и общофизиологичните термини.
Настоящият речник е семантичен, в него е дадено само определение (дефиниция) на термините, на тяхното смислово значение без произхода (етимологията) им. Задачата ни е да се систематизират и прецизират както вече утвърдилите се в литературата определения, така и да се дадат нови дефиниции, там, където липсват.