Материално-техническа база

Департаментът разполага с пет учебни зали и езикова лаборатория. Студентите ползват библиотеката, залите и спортния комплекс на университета. Имат свой доверен лекар в случай на здравни проблеми. Успеваемостта на студентите обучавани в ДЕСО се оценява посредством текущ контрол и семестриален изпит.