Структура

Академичният състав на ДЕСО е организиран в следните структурни звена: