Образователни цели

  • Основната цел на езиковото обучение в ДЕСО е да задълбочи чуждоезиковата компетентност на студентите и да обезпечи възможността те да могат да водят специализирани дискусии по професионални проблеми, да ползват специализирана литература и да участват в международния научен обмен. Чуждоезиковото обучение се предлага в две форми:
    • задължителноизбираема
    • свободноизбираема или факултативна.
  •  Основната цел на специализираното обучение в подготвителния курс към ДЕСО е усвояването на базовата терминология по биология, химия и физика. Обучението е с продължителност от една година и се реализира на български или английски език съгласно разработени учебни планове и програми. То е съобразено със съответните учебни дисциплини, изучавани в І курс на МУ-Плевен, специалност “Медицина”. Студентите, завършили успешно подготвителния курс получават сертификат, който им позволява да продължат обучението си като студенти в университета.