Научно-методическа дейност

 • Разработени учебни програми за всички образователни степени;
 • Разработени учебни материали за всяка специалност
 • Терминологичен речник по офталмология под ред на проф. И. Маждракова (Милко Цветанов, Сашка Митева )– С., “Медицина и физкултура”, 1994
 • Речник на акушеро-гинекологичните термини – Аспарух Георгиев, Милко Цветанов – Велико Търново, Ровита, 1998
 • Превод на художествено литература от латински език на Милко Цветанов: Пиер Абелар “Пет средновековни философски трактата». С., Наука и изкуство, 1986; Джон от Солсбъри “Металогикон” всъпителна студия Ц. Бояджиев. С., Наука и изкуство, 1989; Айнхард, “Карл Велики”, Плевен, Евразия- Абагар, 1994
 • Участие в научни форуми /за последните 5 години/:
  • Синонимите в медицинската терминология и нуждата от синонимен речник като част от обучението по латински език - Юбилейна научна конференция на МУ-Пловдив - 2005.
  • Критерии и фактори, влияещи върху подбора на латинските термини при изготвянето на специализиран медицински речник Юбилейна научна сесия на НВУ „Васил Левски”, факултет „Авиационен” със съдействието на Съюза на учените в България – 2006
  • Разширяване на лексикалния запас по латински и английски език на студенти-медици - Юбилейна научна сесия на НВУ „Васил Левски”, факултет „Авиационен”, Военновъздушни сили, СУБ – клон Плевен – 2009