Сектор "Латински език"

Информация за сектор „Латински език“

Сектор „Латински език“ е един от първите, създадени през 1974 г. В него се обучават студенти от всички структурни звена на университета. Латински език се изучава в магистърските специалности: „Медицина“ – БЕО и АЕО и „Фармация“, както и в бакалавърските специалности: „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Рентгенов лаборант“, „Медицински лаборант“, „Помощник-фармацевт“, „Медицинска козметика“. „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Социални дейности в здравеопазването“, „Опазване и контрол на оклоната среда“.

Преподавателският състав на сектора включва: ст.пр. Б. Чомаковска – административен отговорник, ст.пр. М. Цветанов, ст.пр. С. Митева,  пр. Р. Янчева, пр. Б. Дукова, гост-преподавател доц. П. Лунгарова.

Преподавателите имат участия в национални и международни конференции по проблемите на обучението по латински език, както и публикации в сборници от научните форуми.

Учебна дейност

Учебна дейност

 В сектора по латински език се обучават български и чуждестранни студенти при следната организация:

 • Магистърска програма, спец. „Медицина”, БЕО, 60 уч. часа
 • Магистърска програма, спец. „Фармация”,  60 уч. часа
 • Магистърска програма, спец. „Медицина”, АЕО, 60 уч. часа
 • Бакалавърска програма, спец. „Медицинска сестра”, 30 уч. часа
 • Бакалавърска програма, спец. „Акушерка”, 30 уч. часа
 • Бакалавърска програма, спец. „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, 30 уч. часа
 • Бакалавърска програма спец. „Медицински лаборант”, 30 уч. часа
 • Бакалавърска програма спец. „Рентгенов лаборант”, 30 уч. часа
 • Бакалавърска програма, спец. „Опазване и контрол на общественото здраве”, 30 уч. часа
 • Бакалавърска програма, спец. „Помощник-фармацевти”, 60 уч. часа
 • Бакалавърска програма, спец. „Медицинска козметика”, 15 уч. часа
 • Бакалавърска програма, спец. „Социални дейности”, 15 уч. часа

 

Научно-методическа дейност

 • Разработени учебни програми за всички образователни степени;
 • Разработени учебни материали за всяка специалност
 • Терминологичен речник по офталмология под ред на проф. И. Маждракова (Милко Цветанов, Сашка Митева )– С., “Медицина и физкултура”, 1994
 • Речник на акушеро-гинекологичните термини – Аспарух Георгиев, Милко Цветанов – Велико Търново, Ровита, 1998
 • Превод на художествено литература от латински език на Милко Цветанов: Пиер Абелар “Пет средновековни философски трактата». С., Наука и изкуство, 1986; Джон от Солсбъри “Металогикон” всъпителна студия Ц. Бояджиев. С., Наука и изкуство, 1989; Айнхард, “Карл Велики”, Плевен, Евразия- Абагар, 1994
 • Участие в научни форуми /за последните 5 години/:
  • Синонимите в медицинската терминология и нуждата от синонимен речник като част от обучението по латински език - Юбилейна научна конференция на МУ-Пловдив - 2005.
  • Критерии и фактори, влияещи върху подбора на латинските термини при изготвянето на специализиран медицински речник Юбилейна научна сесия на НВУ „Васил Левски”, факултет „Авиационен” със съдействието на Съюза на учените в България – 2006
  • Разширяване на лексикалния запас по латински и английски език на студенти-медици - Юбилейна научна сесия на НВУ „Васил Левски”, факултет „Авиационен”, Военновъздушни сили, СУБ – клон Плевен – 2009

Издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на сектор „Латински език“:

 • „Латинско-руско-български речник“ (доц. А. Станчева, М. Ицовска,  М. Цветанов, С. Митева) – „ВМИ“, 1983.
 • Терминологичен речник по офталмология (проф. И. Маждракова, Милко Цветанов, Сашка Митева ) – “Медицина и физкултура”, 1994
 • Речник на акушеро-гинекологичните термини – Аспарух Георгиев, Милко Цветанов – Велико Търново, Ровита, 1998.
 • Превод на философска и историческа литература от латински език на Милко Цветанов: Пиер Абелар “Пет средновековни философски трактата». С., Наука и изкуство, 1986; Джон от Солсбъри “Металогикон”, встъпителна студия на проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев С., Наука и изкуство, 1989; Айнхард, “Карл Велики”, Плевен, Евразия- Абагар, 1994.
 • Учебник по медицински латински език - “Cursus Latinus medicinalis” (доц. П. Лунгарова, Б. Чомаковска), МУ – Плевен, 2023.

Материално-техническа база

Сектор „Латински език” е разположен в Ректорат-1 на МУ-Плевен /преподавателски кабинет № 276/. Езиковото обучение се провежда в пет учебни зали и един фонетичен кабинет. Учебният процес е обезпечен с аудиоматериали, аудио апаратура и мултимедийна техника.