Образователни цели

Факултет “Медицина” осъществява обучение в съответствие със Закона за висшето образование, Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицина" и "Дентална медицина" за образователно-квалификационна степен "магистър"(ПМС № 245 от 16.11.2005 г.) и Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ПМС 125/24.06.2002 г.) от област на науката „Здравеопазване и спорт” – шифър 7, в професионално направление „Медицина” – шифър 7.1 по специалност: