Структура

Факултет "Медицина" се състои от следните структурни звена: 16 катедри, като четири от тях са с по два сектора и три-с 3 сектора и спомагателна административна структура - Студентска канцелария.

В състава на Факултета са изградени следните катедри: