Открита процедура: Доставка на хранителни стоки за нуждите на студентски стол при Медицински университет – Плевен, по обособени позиции

007-ОП/08.12.2015 г.

Открита процедура: Доставка на хранителни стоки за нуждите на студентски стол при Медицински университет – Плевен, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Доставка на хранителни стоки невключени в списъка на чл. 30 от Закона за интеграция на хората с уврежданията.

Обособена позиция 2: Доставка на хранителни стоки включени в списъка на чл. 30 от Закона за интеграция на хората с уврежданията.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 701166 и обявление ID 701167 на 08.12.2015 г.

Документация, валидна до 08.01.2016 г. включително.

Дата: 08.12.2015 год.

 

"Съобщение за отваряне на ценови оферти":
Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на

18.02.2016 г. от 09.30 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.
 

Резултати от оценяването на допуснатите оферти, както следва:
          - за обособена позиция 1: ”Нове Инженеринг” ЕООД - гр. Свищов по другите показатели/без показател "цена"/ за оценка: срок на доставка - 30т. или общо 30т. и ”Темира - 05” ЕООД – с. Брестовец по другите показатели/без показател "цена"/ за оценка: срок на доставка - 30т. или общо 30т.
         - за обособена позиция 2: ”Оримекс” ООД - гр. Свищов по другите показатели/без показател "цена"/ за оценка: срок на доставка - 30т. или общо 30т.

Дата: 15.02.2016 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране на участниците.

Дата: 25.02.2015 год.

 

„Гаранции-освобождаване“:

Гаранция за участие на ”Фиеста 13” ООД - гр. Плевен за обособена позиция 1 и 2  е освободена на 14.03.2016 г. на осн. чл. 62, ал.1, т. 1 от ЗОП.

Дата: 14.03.2016 год.


Гаранция за участие на Темира-05”  ЕООД – с. Брестовец за обособена позиция 2  е освободена на 14.03.2016 г. на осн. чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП.

Дата: 14.03.2016 год.

Гаранция за участие на ”Нове Инженеринг” ЕООД - гр. Свищов за обособена позиция 1 е освободена на 17.03.2016 г. на осн. чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП.

Дата: 17.03.2016 год.

Гаранция за участие на Темира-05”  ЕООД – с. Брестовец за обособена позиция 1 е освободена на 17.03.2016 г. на осн. чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП.

Дата: 17.03.2016 год.

 

Договори (по обособени позиции) и приложенията към тях.

Дата: 17.03.2016 год.

 

Плащане - Създадено на 11 Април 2016

Плащане - Създадено на 04 Юни 2016

Плащане - Създадено на 04 Юни 2016

Плащане - Създадено на 08 Юли 2016

Плащане - Създадено на 08 Юли 2016

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1.

Дата: 16.05.2018 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2.

Дата: 16.05.2018 год.